siri-1

VERY IMPORTENT WEB BLOG మీకు మంచిగా కనిపించాలంటే INTERNET EXPLORER తో OPEN చేయవద్దు . EXPLORER తో OPEN చేసి ఉంటే వెంటనే CLOSE చేయండి . MOZILLA FIRE FOX తోనే OPEN చేయండి . DON'T OPEN WEB BLOG WITH INTERNET EXPLORER.TO LOOKING ALL WELL & PERFECTLY,PLEASE OPEN WITH MOZILLA FIRE FOX ONLY.---
Cell.No. 7731959303

email

మీరు ప్రశ్నలు అడగాలని అనుకొంటే ఈ మెయిల్ చేయండి . Anyone can ask questions through email monday200300@gmail.com

SIRI-3-set- dont disturb

ADDRESS: Home Business Ideas -Telugu Monthly Magazine and Small Industry Resech Institute (SIRI)

KHAMMAM,TELANGANA-India-507002,......Cell: 8501818559 email: sunday200300@gmail.com

Ac.NO.. 310 731 588 69 . State Bank of India(SBI).KHAMMAM, Name....P.RAMARAO...
{ CLICK below FOR SIRI BOOKS / PROJECT REPORTS } సిరి బుక్స్ / ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ల కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

www.bookscompany.blogspot.com


free reg.


రిజిస్ట్రేషన్ ఉచితం....... Registration FREE............

Surya Small Industry Training Institute [ SITI ]

మీరు [ SITI ] తో ఉచితముగా సబ్యులుగా కావాలని భావించిన యడల క్రింది
వివరములతో వెంటనే
రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోండి . ఈ సెల్ 77319-59303 నెంబర్ కు మెసేజ్ పంపండి . లేదా
sunday500@yahoo.com కు ఈమెయిల్ చేయండి .


మీ పేరు /వయస్సు /అడ్రస్ / సెల్ నెం /ఈమెయిల్/విద్యార్హతలు /ప్రస్తుత వృత్తి/అనుభవం /etc

రిజిస్ట్రేషన్ ఉచితం . రిజిస్టర్డ్ మెంబర్స్ ఆదాయం పొందటం తో ఇతర బెనిఫిట్స్ కు అర్హత పొందుతారు . Registered Members will be benefited


Followers

Google+ Followers

Wednesday, November 24, 2010

9-SELF-EMPLOYMEN-1


SELF-EMPLOYMEN-1

COURSES and TRAINING
by HOME BUSINESS IDEAS Magazine

1.Adsense and Commission Junction:--1 day

2.Coputerized Embroidery & Machine Embroidery---2.days

3.Champhor Tablets [కర్పూరం బిళ్ళలు]-1 day
4.Toys Making [బొమ్మల తయారి] -1 to 2 days
5.T-SHIRT Printing--1 day

Fashion Designing [tailoring & mehandi] -- 3 days

Fabric painting--2 days

chakolets making--1 day

Ceiling fans manufacturing-- 2 days

mashroom soup [పుట్టగొడుగుల రసం]--1 day
candiles making [కొవ్వొత్తుల తయారి]--1 day
Gum/Past making [బంక తయారి]--1 day
Plastic goods [ప్లాస్టిక్ వస్తువుల తయారి] -- 2 days
Hand WRITING Course -- 1 day

Astrology Learning [జ్యోతుష్యం]-- 3 days
ProVasthu
Learning [వాస్తు]-- 5 days
SINGAPOOR-MANGO BARS [Re-packing]-- 1 day

SINGAPOOR-MANGO CHAKOLETS
[Re-packing] -- 1 day

Motor re winding Learning-- 2 days

Mini Transformers Learning -- 2 days

Agarbathies[అగర బత్తీలు తయారి]-- 1 day
Corne flakes [కార్న్ ఫ్లాక్స్]తయారి ] -- 1 day
Pot, Emboss, Wood and Glass Painting.

---------------------------------------

Following Project Reports are available for sale

1]Diary & Diary Products


2]Plastic Industry: PLATES,CUPS,BOTTLES,CAPS[all sizes]etc.

3MINARAL WATER BOTTLES'S CAPS,PET BOTTLES etc.

3]PAPER: PAPER PLATES,CUPS etc.


4]FINOIL

5]BLUE6]WASHING POWEDER


7]WASHING SOAPS


8]BATHING SOAPS


9]FOOD PROCESSING


10]ICE CREAM


11]ENVELOP COVERS


12]BOOK BINDING


13]TUBE CHOWKS14]CANDLE MAKING


15]ONLINE BUSINESS


16]Elec.TRANSFORMERS


17]Plastic-Injection Moulded


18]PRINTING


19]BALL POINT PENS & REFILES

20]EMBROIDARY


21]INCENSE STICKS


22]MATCH BOX MAKING


23]VOLUNTARY ORGANISATIONS


24]BOX MAKING
25]PRINTING

26]BEKARY-BREAD,JAM etc.


27]100 days ROTY


28]SCREEN PRINTING

29] SINGAPUR CHAKOLETS

30]INDONESIA CHAKOLETS


AND OTHERS

***********************************

CHILD CARE BUSINES :

Childcare business is a golden opportunity to all who have love kids. Recenlty , more and more parents have been opting to stay at child care homes during their children’s early years. Because of heavy work at their office and business affairs. Who, those are both employees (Wife and Husband) have been facing so many troubles about caring their children. Generally such parents are giving high priority to Join their children at child care homes. Satisfied parents are ready to pay satisfied charges to child care homes.
To start a childcare business from home, your startup costs will really only need to cover enough food to feed your’s customer’s kids , toys and furniture. Even if you prefer to take your child care business to a large scale , you might want to gain experiance with a small home based child care business first.
Besides the fact that running a larges childcare business will be esier for you , if you have already run a smaller child care business. Your experiance will reflect positively on your economic viability.
The ideal setting for a child care business is a modest sized home with plenty of floor space, a big yard and furniture. anyone can run child care business at your house or appartment with very low investment. It is very suitable to women entreprenurs.
******************************************

SUPPLY OF BEAUTY GOODS.

People spend billions of dollars in the USA and other countries each year for beauty solutions. People are the consmetic supply industry is clearly understand that has a lot of potential.
Why not start a beauty supply business and capture some of the revenue for youself ? the cosmetic supply field will give you a chance to put your knowledge of beauty products to use.
Everyone uses some sort of beauty products every day. It is not wonder that there are quite a few people who have become expert.
If you didn’t have epxericne, the best way to enter into the cosmetic products industry with a good partner who was already has sufficient experience . Before you allow another person , you might be know that all matter should be in written among partners.
Beauty supply business means sale of beauty products to customers through various ways of marketing tools. this business can be run with Rs. 5000 and baove. it is very fantastic business especially for womens who are willing to maintain good relation with their friends and neighbours.


T - SHIRTS :

The T - Shirt business has really opened up in recent years. People buying T - shirts in record number. In rich countries people are even buying T - Shirts for their dogs also T - Shirt Business is completley depends upon vide variety of designs and marketing skills. The advantage of T-Shirt business is low start up cost. Another option is to use a professional screen - printers to do work for you. Apparel print shops are availbale in most urban areas. You may also order the T - Shirts online and have them shipped to you. Many T - Shirt business models will involve having the merchandise drop shipped direcly to the customers.
There are several things a new T-Shirt business can do to make success more likely . For instance, it is always a good idea to make a real effort to get hip to what your target demographic realy wearing these days - don’t guess.
Anyone can start T-Shirt business with very low investment from 10,000 and above. It is passionable and attractive business.
The growth of this business is depends upon quality of cloth , design , colours and marketing skills.
The most advantage of T-shirt Business is not needed to sell overnight. There is a chance to sell T - Shirts gradually day to day. Why because T-Shirts would not be spoiled in a day or months and they are not milk products or vegitables . After made the T-shirts can be sell at any time without time risk.
T-shirt business is very suitable for creative minded people. Entreprenurs may be manufacture T-shits if possible otherwise can be marketed manufactured T-shits.


COURIER BUSINESS.

A courier busines would be very sucessful if you are fully prepared for everything Courier business can be start in two ways. First way is to set up New Courier Company. Second one is to take franchise from reputed and well known established company. Both are depends upon you interst and financial position.
Setup of New courier company is related to high level investment i.e. Registration process, opening of franchise centers, Vehicles, stationary , employees, wide network , Telecommunicaitons etc. It is suitable for experianced and financially sound business organisations.
Franahise is suitable to low investers. Any one can be try for franchise for reputed courier companies with small amount. Interested peson can take courier franchise from reputed company with the little worth of Rs. 5000 on wards. Franchise owners can get monthly profits between 5000 to 30000 according to business growth. A room in commerical area, one or two delivery boys and telephone is enough to start courier franchise.
From last three decades courier business have been increasing. The courier business spreaded gradually from metropotition cities to medium level towns. The professional courier and DTDC are the poinner in the courier industry. However so many other companies are also performing well. In this way all courier companies are intersted to spread their business. Because of this , those are inviting interested persns to participate in their business under Franchise system .
It is very better business especially who are unable invest much amount.


FRANCHISE FOR VEHICLE LOANS

Many corporate houses have been entaring in to the Vehicle loan business that may be two wheeler or three wheeler or cars or commercial vehicles. Interested persons and business organisations can take franchise from corporate companies concerned and to be get good profits. Those who may be capable to invest Rs. One lack and above to be contact companies like, Bajaj , Shriram group of companies etc. In this connection corporate companies offering attractive commissions and packages.

HOME LOANS

Various corporate companies were entered into the Home loans business. All those companies are interested to establish franchise centers all over India.
This is also low risk and profit guarantee business. anyone or small business organisations or firms can open franchise center and receive well profits.


HOSTELS FOR BOYS AND GIRLS

Hostel culture is improving day to day in India as like as advanced countries. Not only rich people but also middle class people also have intrested to join their children in Hostel . Why because hostel management providing all facilities like food and boarding facilities. Parents strongly beliving that, their children will improve in educaiton while staying in Hostels. In addition to this partents of girls especially thingking about security . they belives that hostels having more security than individual rooms. The partents giving hingh priority to hostel.
This type of thinking to be melt as business providing hostel facilities is the best of the best risk less and profit guarantee business. There is no need to own building or premises. Plenty of buildings available for rent or lease. Only furnitue and advance payment for lease is the major expenditure. This is the one time investment and long ttme profit. so we strongly recommend to the new entreprenurs is that to be start hostel business.


WORKING WOMENS HOSTELS

According to present situation all men and women are need to work to maintain their families perfectly. Therefore womens are also going to out side to do work at offices and business firms. For the purpose of job womens also need to go to working areas. So they need the shelter to live at working area.. In this connection they have prefered working womens hostels to stay. In the view of economy , convenient and security aspect womens are giving high priority to working womens Hostels.

On the basis of above information we clearly understand that organisation of working womens Hostels are the golden chance to get profits .So anyone or business firms can start working womens hostels at any major towns and cities as well as industrial , commercial and trade centers.
Such type of hostels can be start with the investment of one lac onwards. There is no doubt to say that it brings good profits without maximum risk. Such type of hostel business is very suitable to persons who are unable bare the business risk and financial risk.DORMETARY

This is also riskless business. Any one who have interested can start dormetary business. At the Dormetary, management provides beds to the customers. They will be charged with reasonable rent per day. Bed charges very low as compared to the room charges. So, many people to be willing to take bed. Simply take house on rent or lease based and arrange beds are enough to this business.
There is no question of depreciation. So it is very well business this kind of Dormetaries can be start with the investment of Rs.25000 onwards. This is the risk less and profit guarantee business.


GOLD LOAN BUSINESS

This is very fantastic business. This can be start with minimum amout of Rs. 25000 and no maxmimum investment. Any one who need money urgently will be aproaches Gold loan marchant. Gold loan marchant kept customer’s gold at him and arrange cash to needy. After the stiuplated period customer will pay the loan to marchant and taken back his gold. Both marchant and customer to be satisfied.

E - TICKETING

Latest software technologies providing us passionable and smart business opportunities. In these modern society any one can do at your home with personal computer. If you have a personal computer and internet connection to be work at your home and get smart imcome without left from you home.
You can make reservation for buses, trains, flaits movies, and mobile recharging with you computer. e-ticketing business is suitable to all men womens, retaired persons , physically challenged persons etc. It can be run with simple investment, simple techniques and smart skills.


////////////////////////////////////////////
Post a Comment